Logo Gmina Aleksandrów

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publicznego w roku 2015

W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn.zm.) do 31 maja każdego roku, takie sprawozdanie zostaje przedłożone.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 10 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Rady Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015r. Celem programu było wzmocnienie współpracy Gminy Aleksandrów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, wzmocnienie zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, zaś nadrzędnym celem programu współpracy było lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych, podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe tj. poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Aleksandrów poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji zadań służących rozwojowi Gminy, integracja organizacji realizujących zadania publiczne oraz prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć.
Współpraca ta miała charakter finansowy i poza-finansowy. Współpraca o charakterze poza-finansowym opierała się głównie na stałym, bieżącym przepływie informacji dotyczących organizowanych akcji, możliwości pozyskiwania środków oraz udziału w ogłaszanych konkursach zewnętrznych Wójta Gminy Aleksandrów a także polegającej na zachęceniu organizacji  pozarządowych  do udziału w szkoleniach.
Wójt Gminy Aleksandrów udostępniał organizacjom materiały związane z konkursami ofert na realizację zadań publicznych i inne dokumenty służące do realizacji współpracy.
Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były udostępnianie w formie drukowanej i elektronicznej w Gminnym Zespole Oświaty w Aleksandrowie każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów.
Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych i odbywała się w formach powierzania lub wspierania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mówi cytowana ustawa. Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie otwartego konkursu ofert. Ogłoszono dwa konkursy:
1) Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 lutego   2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na ogłoszony konkurs Wójta Gminy Aleksandrów wpłynęła 1 oferta, złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Błysk” Aleksandrów. Po zapoznaniu się z ofertą Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, powołanej Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 marca 2015 roku, komisja oceniła pozytywnie złożoną ofertę. Wójt Gminy Aleksandrów po zapoznaniu się z opinią Komisji podjął decyzję o wyborze oferty Ludowego Klubu Sportowego „Błysk” Aleksandrów, Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego. Dotację przyznano w kwocie 25 000 zł.
 Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań publicznych organizowało zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych; organizowały zajęcia, zawody i imprezy rekreacyjno - sportowe; prowadziło rozgrywki piłki nożnej, siatkowej w gminie Stowarzyszenie, przy współpracy z Gminą Aleksandrów, dbało o obiekty sportowe, które były wykorzystywane przez nie do realizacji zadań publicznych.
2) Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015  roku na terenie Gminy Aleksandrów.
Na ogłoszony konkurs Wójta Gminy Aleksandrów wpłynęła 1 oferta, Ludowego Klubu Sportowego „Błysk Aleksandrów”. Po zapoznaniu się z ofertą Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, powołanej Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 6 marca 2015 roku, komisja oceniła pozytywnie złożoną ofertę. Wójt Gminy Aleksandrów po zapoznaniu się z opinią Komisji podjął decyzję o wyborze oferty Ludowego Klubu Sportowego „Błysk” Aleksandrów , Zarządzeniem Nr 17/2015 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015  roku na terenie Gminy Aleksandrów.  Dotację przyznano w kwocie 25 000 zł.
Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane, Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego prowadziło drużynę sportową w piłce nożnej Kl. „B” w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN, zapewniło  trenera, transport zawodników  zespołu na mecze, ubezpieczenie wszystkich zawodników, obsługę medyczną na imprezach.
Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji na bieżąco, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy pracowników  Urzędu Gminy w Aleksandrowie.
Powyższą współpracę należy ocenić pozytywnie – miała ona wpływ na rozwój społeczności lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności.
Działania Wójta Gminy  w ramach realizacji programu współpracy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy  w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Gmina Aleksandrów współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem gminy oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych.  Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i poza finansowa udzielana organizacjom pozarządowym korzystnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów.


    Kierownik GZO
           J.Pietruszka

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.