Logo Gmina Aleksandrów

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy w Aleksandrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.gmina-aleksandrow.pl oraz  aleksandrow.bip.gmina.pl

Rok publikacji strony internetowej: 2009-09-20

Data ostatniej  aktualizacji: 2015-02-26

Rok publikacji BIP: 2005-08026

Data ostatniej aktualizacji BIP:2014-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Na moment oświadczenia jest ona częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

 • Większość elementów nietekstowych nie mają dodanego tekstu alternatywnego (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje).
 • Pliki do pobrania (w formacie pdf, doc i inne) nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Część tabeli nie posiada nagłówków i podpisów.
 • Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. W przypadku nagrań z sesji Rady Gminy dostępne są protokoły z obrad. Pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Aleksandrowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: dostepnosc@gmina-aleksandrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 756 00 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony internetowej i BIP urzędu odpowiada Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Aleksandrowie tel. 44 756 00 27:

 •  Alicja Staśkiewicz - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
 • Małgorzata Szulc – koordynator ds. dostępności
 • Karolina Grzybowska – referent
 • Małgorzata Przybył-Jasion - inspektor
 • Marcin Bojarczuk - informatyk
 • e-mail: dostepnosc@gmina-aleksandrow.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do organu nadzorującego:

Wójt Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 39 B
26-337 Aleksandrów,

e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

tel. 44 756 00 27

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Plan analizy infrastruktury budynku Urzędu Gminy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

I. Analiza infrastruktury budynku.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy. Budynek gminy składa się z parteru i piętra, do  budynku prowadzą dwa wejścia, do obu prowadzą schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla wózków.  Przy schodach bocznych  można wejść do Urzędu Gminy  za pomocą  transportera schodowego - SCALAMOBIL. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i sala konferencyjna;

a) na parterze znajdują się:

 • Gabinet Wójta Gminy
 • Gabinet Sekretarza Gminy
 • Sekretariat
 • Obsługa Rady Gminy
 • Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminna Biblioteka Publiczna i Gminne Centrum Kultury
 • Sala Konferencyjna

b) na piętro dostaniemy się za pośrednictwem schodów, znajdują się tam :

 • Referat Finansowy Podatki i Opłaty
 • Kasa
 • Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Gminny Zespół Oświaty
 • Skarbnik Gminy
 • Informatyk
 • Referat Finansowy Księgowość
 • Kierownik USC
 • Referat Spraw Obywatelskich

 

II. Wskazanie utrudnień w dostępności.

 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy
 • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
 • brak pętli indukcyjnej
 • brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo słyszących
 • brak dostosowanej strony internetowej (w przygotowaniu) 

III. Planowane usprawnienia w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • powołanie osoby odpowiedzialnej za kontakt i obsługę osób ze szczególnymi potrzebami
 • wyznaczenie miejsca (np. przestrzeni w sali konferencyjnej) na przyjmowanie  osób ze szczególnymi potrzebami
 • dostosowanie wejścia głównego
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy  lub głosowy
 • modernizacja strony internetowej i zastosowanie udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami według struktury WCAG 2.1

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.