Logo Gmina Aleksandrów

Edukacja

Centrum Kształcenia na Odległość
    Na terenie naszej gminy działa Wioska Internetowa, która oferuje usługi z zakresu kształcenia na odległość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w urzędzie gminy działa placówka wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz stałym dostępem do Internetu. Ogólnopolska sieć Centrów Kształcenia daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi. Dzięki projektowi można poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez:
 
  • wyszukiwanie w sieci Internet interesujących danych, informacji i publikacji,
  • korzystanie z oprogramowania wspomagającego kształcenie, np. z encyklopedii,
  • korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej,
  • możliwość sporządzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.)
 
Szkoły na terenie Gminy Aleksandrów
SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
Ogólna charakterystyka szkoły.
    Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. Organem sprawującym nadzór jest Kurator Oświaty w Łodzi.
    Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy I – VI. W roku szkolnym 2009/2010 do klas I – VI uczęszcza 118 uczniów. Przy szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Oddział  „0” liczy 19 dzieci. Do szkoły dowożonych jest 87 uczniów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa opiekę nad dziećmi w czasie dowozu sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel świetlicy.

Historia Szkoły
    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie mieści się w budynku, który został wybudowany ku uczczeniu Tysiąclecia Państwa Polskiego w r. 1962. Chociaż w Aleksandrowie szkoła istniała już wcześniej, to jednak wszelkie zapisy w Kronice Szkoły datowane są dopiero od początku lat 60 – tych. Najwcześniejszy dotyczy Aktu Elekcyjnego Szkoły Pomnika Tysiąclecia im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, pow. Opoczno.
    Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły odbyło się dnia 2 grudnia 1962 roku. W kronice znajdują się pamiątkowe wpisy dokonane przez gości uczestniczących w uroczystości (niestety, nie wszystkie są czytelne) oraz list od Krajowego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół z podziękowaniami dla Komitetu Budowy Szkoły w Aleksandrowie. Pamiątką z tego wydarzenia jest tablica wmurowana przy wejściu do szkoły.SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE NAD CZARNĄ
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Ogólna charakterystyka szkoły.
    Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. Organem sprawującym nadzór jest Kurator Oświaty w Łodzi.
    Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy I – VI. W roku szkolnym 2009/2010 do klas I – VI uczęszcza obecnie 84 uczniów. Przy szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Oddział  „0” liczy 11 dzieci. Do szkoły jest dowożonych 44 uczniów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa opiekę nad dziećmi w czasie dowozu sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel świetlicy.

Historia Szkoły
    Historia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną kryje się w starych, często mało czytelnych dokumentach, na których czas odcisnął silne swe piętno.
Z trudem można odczytać gołym okiem dokument niezwykle ważny dla szkoły. Jest to protokół uchwały założenia Szkoły Elementarnej w Dąbrowie n. Czarną. Uchwałę tę podjęto na zebraniu gminnym w Radoni. Zebrani na posiedzeniu przedstawiciele dwóch gmin: Radoni i Niewierszyn skorzystali z aktu organicznego, jakim był ukaz z dn. 30 sierpnia 1864 roku. Ten akt prawny, mający moc ustawy, dawał możliwość tworzenia w Królestwie Polskim szkół powszechnych. Niestety czas zatarł datę podjęcia uchwały o założeniu szkoły, można się jedynie domyślać, że działo się to w okresie między końcem roku 1864, a marcem 1866, gdyż zachowany protokół z 5/17 marca 1866 r. jest protokołem uchwały przy otwarciu szkoły Elementarnej w Dąbrowie n. Czarną.
Pierwszym nauczycielem nowo utworzonej szkoły został Aleksander Jabłonowski, który otrzymał bardzo niskie uposażenie. Dlatego wystąpił z rezygnacją z posady nauczyciela.
    Nauka odbywała się w wynajętym przez Stowarzyszenie Szkoły Elementarnej w Dąbrowie domu przy moście, którym zarządzał Karol Rogajski, dzierżawca folwarku wsi Dąbrowa. W chwili otwarcia szkoły tj. w marcu 1866 r. Szkoła Elementarna liczyła 62 uczniów. Były to dzieci w wieku 6  -13 lat. Nie wiadomo co działo się w latach 1890-1914, brak dokumentów sprawia, że w tym okresie wytwarza się luka. Jednakże zapisy w późniejszych dokumentach pozwalają domniemywać, że na przełomie XIX i XX w. najprawdopodobniej została wybudowana, naprzeciw kościoła, dwuizbowa szkoła, w której znalazły się również dwa duże pokoje, kuchnia oraz spiżarka dla nauczyciela. Szkoła została wybudowana z czerwonej cegły, dlatego w późniejszym okresie, gdy nauka odbywała się w wielu punktach Dąbrowy, budynek nazywano czerwoną szkołą, a od lat osiemdziesiątych domem nauczyciela. Budynek ten służył prawie 100 lat, został rozebrany w 1997 roku po wybudowaniu tuż obok nowego obiektu szkolnego.
    Rok 1915 przyniósł reformę szkolnictwa, Dąbrowa również została nią objęta, powstała wtedy bowiem tutaj Szkoła Ludowa, której struktura utrzymuje się w latach 1915-1919.
27.V.1919r. w Dąbrowie powstaje Publiczna szkoła Powszechna natomiast 1.X.1919r. zostaje utworzona szkoła dwuklasowa, a od 1923 zaczyna funkcjonować czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Zmiany stopnia organizacji szkoły sprawiają, że w 1928 r. – powstaje pięcioklasowa, a w 1930 r. siedmioklasowa szkoła powszechna.
W związku z walkami w 1945 r. uczniowie zaprzestali uczęszczać do szkoły. Naukę wznowiono w roku szkolnym 1946/47. Zajęcia odbywały się w różnych punktach Dąbrowy, jednakże żaden z tych lokali nie spełniał wymogów, dlatego też w 1950 roku dla użytku szkolnego zostaje zaadaptowany dworek, którego ostatnim dziedzicem był Namysłowski. Po generalnym remoncie otrzymano budynek zawierający 5 sal lekcyjnych, kancelarię i pokój nauczycielski.
    Na początku lat 60-tych obok głównego budynku szkolnego (dworku) Piotrkowska Fabryka Mebli pobudowała, dla celów letniskowych, drewniany barak, który również został wykorzystany dla celów dydaktycznych. W baraku dzieci uczyły się przez 30 lat.
    23 września 1992 roku Rada Gminy Aleksandrów, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, podjęła uchwałę o rozpoczęciu inwestycji pod nazwą Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n. Czarną. W październiku 1992 roku rozpoczęła się budowa nowej szkoły. Jedynymi inwestorami tej budowy byli: Urząd Gminy Aleksandrów i Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 września 1997 r. w nowo wybudowanej szkole odbyły się zajęcia lekcyjne.SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOTNIKACH
Ogólna charakterystyka szkoły.
    Szkoła Podstawowa w Skotnikach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. Organem sprawującym nadzór jest Kurator Oświaty w Łodzi.
    Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat i obejmuje klasy I – VI. W roku szkolnym 2009/2010 do klas I – VI uczęszcza 92 uczniów. Przy szkole działa oddział zerowy dla dzieci sześcioletnich. Oddział  „0” liczy 13 dzieci. Do szkoły jest dowożonych 80 uczniów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa opiekę nad dziećmi w czasie dowozu sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel świetlicy.

Historia szkoły
    Historia szkoły sięga XIX wieku. Obecnie nauka odbywa się w dwóch budynkach szkolnych.. Nasi mieszkańcy mocno identyfikują się ze szkołą, w której naukę zdobywały kolejne pokolenia. Budynek szkoły mocno zapadł w pamięć najstarszych mieszkańców, którzy pamiętają czasy II wojny światowej. W tym czasie budynki te zajmowali okupanci jako kwaterę dla wermachtu i policji. Tutaj odbywały się przesłuchania i zapadały wyroki na mieszkańcach Skotnik i okolic.
    Szkoła Podstawowa w Skotnikach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich ważniejszych uroczystościach lokalnych.
Obwód szkoły obejmuje dzieci z 12-stu miejscowości: Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Faliszew, Józefów Stary, Reczków Stary, Dąbrówka, Stara, Stara Kolonia, Szarbsko, Wolica.. Większość dzieci pochodzi z rodzin rolniczych i robotniczych.

    Absolwenci szkoły nie mieli trudności z przyjęciem do wybranych szkół średnich i z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych i na studiach. Od trzech lat uczniowie kończący klasę szóstą rozpoczynają naukę w  Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną i Przedborzu.
W naszej szkole duży nacisk kładziemy na prawidłowe zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do przygotowywania się i licznego udziału w konkursach przedmiotowych. Uczniowie bardzo często odnoszą w nich sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia Dzięki temu chętniej uczestniczą w życiu szkoły, co z kolei przynosi korzyści dla procesu dydaktyczno – wychowawczego.
    Na podstawie zestawień klasyfikacyjnych, badań wyników nauczania oraz losów absolwentów można stwierdzić, że poziom nauczania w szkole jest wysoki. Wpływają zapewne na niego prowadzone przez nauczycieli zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym, jak i potrzebującym indywidualnej pomocy ze strony nauczyciela. Bardzo duży wpływ na poziom nauczania mają wysokie kwalifikacje zawodowe uczących i ciągłe doskonalenie się zawodowe.PUBLICZNE GIMNAZJUM W DĄBROWIE NAD CZARNĄ
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ogólna charakterystyka szkoły
    Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną utworzone zostało w związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty w 1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonowało w dwu budynkach szkolnych: w Aleksandrowie i w Dąbrowie. Z mocy uchwały Nr XV/10/2000 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 lutego 2000 roku siedzibą gimnazjum stała się Dąbrowa n. Czarną. Budynek szkolny najbardziej odpowiadał wymogom reformy, co zostało potwierdzone decyzją Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną liczy obecnie 195 uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 do klas I – szych przyjętych zostało 63 uczniów.
    W gimnazjum nauczane są wszystkie przedmioty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Gimnazjum posiada pracownię komputerową, salę gimnastyczną oraz pracownie przedmiotowe, świetlicę i zaplecze socjalne.

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.